ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte niżej wskazane pojęcia, należy im nadawać następujące znaczenie:

 1. Bon – bony prezentowe wydawane na okaziciela, uprawniające posiadacza do dokonywania płatności za Dzieła z oferty galeryjnej. Bon nie uprawnia do dokonywania płatności za Dzieła wylicytowane na aukcji publicznej;
 2. E-book – książka w wersji elektronicznej, tj. plik z treścią zawierającą książkę zapisany w formacie PDF, ePub, MOBI lub innym oferowanym przez Galerię XANADU;
 3. Galeria XANADU – Fundacja Xanadu, posługująca się marką “Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny”, reprezentowana przez prezeskę zarządu Agnieszkę Gniotek, posługująca się numerem NIP: 7011026372, REGON: 388488512, KRS: 0000886223, zarejestrowana na adres: ul. Bracławska 8 lok. 68, 04-044 Warszawa. Siedziba Galerii oraz adres korespondencyjny: ul. Gen. W. Andersa 29, 00-159 Warszawa.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Transakcji z Galerią XANADU;
 5. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Klientów po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła oraz po wprowadzeniu do formularza rejestracji danych takie jak numer PESEL, imię nazwisko, adres – umożliwiające m.in. zamawianie Dzieła oraz Towaru, zmianę i poprawianie danych osobowych. Konto Użytkownika jest także kontem uprawniającym do składania zleceń licytacji aukcyjnej.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera z Galerią XANADU umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta;
 7. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Galerią XANADU a Klientem, na warunkach określonych przez Galerię XANADU;
 8. Dzieło – dzieło sztuk plastycznych, którego opis i reprodukcja prezentowane są na stronie internetowej: www.galeriaxanadu.pl;
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży, udostępniony za pośrednictwem witryny internetowej www.galeriaxanadu.pl;
 10. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Galerią XANADU za pośrednictwem witryny internetowej galeriaxanadu.pl;
 11. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży za pośrednictwem witryny internetowej galeriaxanadu.pl, mogący być przedmiotem Umowy;
 12. Voucher – dokument na okaziciela lub imienny, wystawiony przez Galerię XANADU, uprawniający do nabycia usług oferowanych przez Galerię XANADU.

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu skierowane są zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających z Galerią XANADU umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie dotyczących jedynie konsumentów bądź innych podmiotów.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie do Umów zawieranych pomiędzy Galerią XANADU a Klientem, za pośrednictwem witryny internetowej galeriaxanadu.pl.
 3. Korzystanie z witryny internetowej galeriaxanadu.pl, w celu zawarcia Umowy wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Umowa może zostać zawarta wyłącznie z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika).

§ 3.

Dzieło

 1. Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie internetowej www.galeriaxanadu.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.). Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Galeria XANADU zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na witrynie galeriaxanadu.pl. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Galeria XANADU zamieszcza w Ofercie opis Dzieła, jego reprodukcję oraz informację o jego cenie.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Galerię XANADU są cenami brutto. Do ceny Dzieła należy doliczyć koszt przesyłki, zgodnie ze wskazaniem.
 5. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na witrynie galeriaxadu.pl bez zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Klient powinien skontaktować się z Galerią XANADU pod adresem: galeria@galeriaxanadu.pl.
 6. Galeria XANADU zastrzega, iż wszelkie reprodukcje Dzieł prezentowane w ramach Oferty objęte są prawami autorskimi i zabrania się ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu.
 7. Galeria XANADU deklaruje, iż Dzieła w ramach Oferty są pozbawione wad fizycznych oraz dołożyła wszelkiej staranności w celu weryfikacji, iż Dzieła nie zawierają wad prawnych.

§ 4.

Voucher

 1. Galeria XANADU oferuje do nabycia w sklepie internetowym Vouchery na usługi.
 2. Voucher nie może być wykorzystany w częściach. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN).
 3. Okres ważności Vouchera to jest uwzględniony w Ofercie.
 4. Voucher nie może zostać zamieniony na ekwiwalent pieniężny.
 5. Klientem jest podmiot, który dokonał zakupu Vouchera, nie zaś jego posiadacz.
 6. Konsumentowi, który nabył Voucher drogą elektroniczną przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Vouchera, chyba, że Konsument przed upływem tego terminu zamówił i wykorzystał usługę, w odniesieniu do której nie przysługuje już prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

§5.

Bony

 1. Galeria XANADU oferuje do nabycia w Sklepie internetowym Bony o wartości wynikającej z Oferty.
 2. Za każdy Bon Klient płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu.
 3. Klient zobowiązuje się do przekazania Galerii XANADU środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
 4. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 5. Okres ważności Bonu wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu. Niewykorzystanie Bonu w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta wobec Galerii XANADU z roszczeniami w tym zakresie.
 6. W przypadku zakupu Towaru o wartości niższej niż wartość Bonu, Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
 7. W przypadku zakupu Towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 8. Galeria XANADU nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu przez Klienta.
 9. Galeria XANADU zastrzega sobie prawo odmowy wydania Towaru w zamian za Bony, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu zastępczego.

§ 6.

E-book

 1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu E-booka.
 2. W przypadku zakupu E-booka, jest on wysyłany na adres elektronicznej skrzynki pocztowej, podany w zamówieniu.
 3. Na stronie produktowej każdego E-booka Galeria XANADU zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
 4. E-book zakupiony w sklepie internetowym można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
 5. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze sklepu internetowego.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 7.

Prawa autorskie do E-booka

 1. E- book oferowany przez Galerię XANADU stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. E-booki dostępne w sklepie internetowym mogą być zabezpieczone unikatowym znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania z E-booka tylko na własny użytek, w zakresie określonym udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Warunki udzielonej licencji wynikają z Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących poszczególnych E-booków, które mogą się różnić między sobą.
 5. Klient może wprowadzać zakupione E-booki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.
 6. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z E-booka, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
  wielokrotnego pobrania E-booka i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
  trwałego lub czasowego zwielokrotnienia E-booka w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
  trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka techniką cyfrową.
 7. Klient nie jest uprawniony do:
  wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania E-booka lub jego fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;
  wprowadzenia E-booka do obrotu, w tym najmu E-booka lub jego kopii lub użyczenia;
  sublicencjonowania E-booka (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z E-booka);
  ingerowania w treść E-booka, dokonywania zmian pliku, w tym usuwania ewentualnych błędów pliku;
  usuwania technicznych zabezpieczeń Ebooka
  wykorzystywania E-booka w celach komercyjnych.
 8. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z E-bookiem, w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.
 9. W przypadku wykrycia przez Galerię XANADU działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Konsumentem naruszających prawa autorskie do E-booka, Galeria XANADU może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

§ 8.

Webinary i bilety

 1. Sprzedaż biletów na wydarzenia i innych produktów elektronicznych (nagrania webinarów, e-booki i inne) odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Te dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.

§ 9.

Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez witrynę internetową galeriaxanadu.pl.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta.
 3. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza dostępnego za pośrednictwem strony internetowej galeriaxanadu.pl, kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Z chwilą złożenia zamówienia Dzieło uzyskuje status „Sprzedane”.
 4. Galeria XANADU niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia Klienta.
 5. Galeria XANADU zobowiązuje się do wysłania Towaru w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Galerii XANADU.
 6. Dostępne sposoby zapłaty ceny ujęte są w niniejszym regulaminie. Jeżeli nie wskazano inaczej, Galeria XANADU przystąpi do realizacji danej Umowy po otrzymaniu zapłaty całej ceny za Towar (wraz z kosztami wysyłki jeśli dotyczy) od Klienta. W przypadku dokonywania przez Klienta zapłaty ceny przelewem, Klient w tytule przelewu zobowiązany jest podać co najmniej numer zamówienia.
 7. Zgodnie z Regulaminem, zapłata ceny może nastąpić poprzez: płatności elektroniczne First Data Polcard; tradycyjny przelew bankowy na konto Galerii XANADU; płatność kartą lub gotówką w siedzibie Galerii XANADU.
 8. W przypadku, jeżeli w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Klient nie dokona zapłaty całej ceny za Towar wraz z kosztami wysyłki, jeżeli dotyczą, uznaje się, iż Umowa zostaje rozwiązana bez konieczności składania dalszych oświadczeń. Niniejsze postanowienie nie dotyczy zakupów w trybie licytacji aukcyjnej.
 9. Galeria XANADU nie ponosi kosztów związanych z transportem Dzieła, w związku z realizacją zamówienia.
 10. Wycena transportu jest dokonywania indywidualnie przez Galerię XANADU, w zależności od rozmiaru Dzieła oraz adresu dostawy.
 11. Jedyną sankcjonowaną firmą kurierską, uprawnioną do transportu Dzieła jest Poczta Polska.
 12. Wysyłka Dzieła poza granicami Polski realizowana jest wyłącznie po uprzednim indywidualnym ustaleniu warunków takiej wysyłki z Galerią XANADU.
 13. Galeria XANDAU nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.

§ 10.

Odbiór Dzieła

W chwili otrzymania Dzieła Klient powinien dokonać jego weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia stanu przesyłki przed jej otwarciem, zgłosić to bezzwłocznie podmiotowi doręczającemu przesyłkę oraz Galerii XANADU.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych zawartych w Regulaminie, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Dzieła, bądź zawarcia Umowy drogą elektroniczną a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedstawione są w Załączniku numer 1 i 2 do Regulaminu.
 2. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Dzieła do Galerii XANADU na skutek realizacji prawa odstąpienia od umowy. Galeria XANADU nie ma obowiązku odebrać przesyłki nadanej przez Klienta do Galerii XANADU za pobraniem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić Towar Galerii XANADU niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu. Konsument może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Galerię XANADU, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Dzieła, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, a także za uszkodzenia poniesione w wyniku transportu Dzieła, w celu dokonania jego zwrotu Galerii XANADU.
 5. Konsument jest zobowiązany do zachowania wszelkiej staranności w celu zabezpieczenia Dzieła przed udzkodzeniami mogącymi powstać w trakcie transportu oraz ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawiłowego zabezpieczenia Dzieła.
 6. Postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 12.

Konto Użytkownika

 1. Galeria XANADU zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 2. Galeria XANADU zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Konta Użytkownika w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 4. Galeria XANDAU nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.

§ 13.

Rękojmia. Reklamacje

 1. Galeria XANADU obowiązana jest dostarczyć Klientowi Towar nieposiadający wad.
 2. Galeria XANADU odpowiada z tytułu rękojmi, w stosunku do Klienta, za wady fizyczne Towaru jeżeli wada ujawni się w terminie dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Niezależnie od tego Galeria XANADU odpowiada w stosunku do Klienta za wady prawne Dzieła.
 3. W przypadku roszczeń wynikających z rękojmi, Klient winien niezwłocznie po stwierdzeniu wady poinformować o tym Galerię XANADU, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego pocztą na adres: Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny, ul. Gen. W. Andersa 29, 00-159 Warszawa lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 1 pkt. 1) niniejszego Regulaminu.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien wskazać co najmniej: swoje dane (imię, nazwisko/nazwa) wraz z numerem telefonicznym kontaktowym i adresem e-mail, opis reklamacji ze wskazaniem wady, datę nabycia Towaru, numer zamówienia. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Towaru.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, Galeria XANADU może zażądać przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, w tym także może zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego Dzieła celem jego weryfikacji. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne okaże się bezzasadne, Galeria XANADU ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki Dzieła w obie strony. W przypadku przesyłania Dzieła w ramach zgłoszenia reklamacyjnego Klient zobowiązany jest zabezpieczyć Dzieło na czas transportu, w szczególności zastosować takie opakowanie, aby Produkt nie uległ uszkodzeniu. W razie, gdy dla rozpatrzenia reklamacji koniecznym jest przesłanie przez Klienta Dzieła do Galerii XANADU czas na rozpatrzenie reklamacji będzie ulegał przedłużeniu o okres oczekiwania na nadesłanie Dzieła.
 6. Po otrzymaniu kompletu wymaganych danych oraz Dzieła jeżeli dotyczy, Galeria XANADU w terminie 14 dni poinformuje Klienta, czy reklamację uwzględnia, czy odrzuca. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Galeria XANADU zaakceptuje zaproponowany przez Klienta sposób realizacji jego roszczeń albo przedstawi własną propozycję, zgodną z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie rękojmi.
 7. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – zgodnie z obowiązującym prawem, w tym za pośrednictwem Prezesa UOKiK, Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta, Państwowej Inspekcji Handlowej.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej UOKiK pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 14.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Fundacja Xanadu, posługująca się marką “Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny”, reprezentowana przez prezeskę zarządu Agnieszkę Gniotek, posługująca się numerem NIP: 7011026372, REGON: 388488512, KRS: 0000886223, zarejestrowana na adres: ul. Bracławska 8 lok. 68, 04-044 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  w celu realizacji Transakcji oraz w celu realizacji ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  w celu realizacji ciążących na Galerii XANADU obowiązków związanych z rachunkowością (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Galerii XANADU w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw w związku z Transakcjami (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celach marketingowych pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Klienta.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas rejestracji konta w witrynie internetowej galeriaxanadu.pl lub podczas składania zamówienia (bez zakładania konta).
 4. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane:
  operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Klienta przesyłek wysyłanych w wykonaniu Umowy lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem,
  doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Umowy,
  podmiotom świadczącym na rzecz Galeria XANADU usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta,
  pracownikom oraz współpracownikom Galerii XANADU w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane: do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Transakcji, przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody Klienta w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności odpowiednich zgód.
 6. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W przypadku, gdyby Klient uznał, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do dokonywania transakcji za pośrednictwem witryny internetowej galeriaxanadu.pl.
 9. Pozostałym zakresie oraz odnośnie zasad stosowania plików „cookies” obowiązuje polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej www.galeriaxanadu.pl.

§ 15.

Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. W przypadku sporów związanych z Umową, sądem właściwym dla rozstrzygania tych sporów z udziałem Konsumenta jest sąd określony zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z udziałem Klientów niebędących Konsumentami jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Galeria XANADU.
  3. Galeria XANADU zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym dla Klienta decydujące znaczenie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dacie zawarcia Umowy.

Załącznik 1 do Regulaminu.

Informacje dla Konsumenta
dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Galerią XANADU za pośrednictwem witryny internetowej galeriaxanadu.pl, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli zakup został dokonany w drodze aukcji publicznej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsumentowi doręczono Dzieło, bądź od dnia zawarcia Umowy drogą elektroniczną. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować Galerię XANADU o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail, na adres pocztowy lub elektroniczny wskazane w § 1 niniejszego Regulaminu).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Galeria XANADU zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyłączeniem kosztów transportu w obie strony, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Galeria XANADU została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Konsument zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sposób, w jaki Galeria XANADU ma dokonać zwrotu należności za Towar. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Galerii XANADU, która może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towary lub do czasu dostarczenia jej dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwrot Towaru następuje na adres Galerii XANADU wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Dzieła wynikające z korzystania z Dzieła w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Dzieła.

Załącznik 2 do Regulaminu.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

<Miejscowość, data>

<Imię i nazwisko Konsumenta>
<Adres Konsumenta>

XANADU Galeria i Dom Aukcyjny
ul. Gen. W. Andersa 29
00-159 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem witryny internetowej galeriaxanadu.pl, transakcja numer: <numer transakcji>, w odniesieniu do <Oznaczenie Towaru>

Data, w której doręczono mi Towar: <data doręczenia>

Zwrot należności za dostarczone Produkty proszę przekazać przelewem na mój rachunek bankowy, numer rachunku: <nr rachunku bankowego>

<Podpis Konsumenta>